Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adı ve adresi yazılı gerçek Adnan Çabuk tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 I.BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

VAKFIN ADI

Madde 1-Vakfın adı “ADNAN ÇABUK SİDDASHRAM VE MİSTİK ÖĞRETİLER VAKFI ‘ dır.

(ADNAN ÇABUK VAKFI olarak da anılabilecektir.) İşbu senet metninde sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

 Madde 2-Vakfın Merkezi İstanbul’dur. İkametgâh adresi , Halaskargazi Caddesi Şafak Sokak No.19 Şişli- İSTANBUL’ dur. Vakfın ikametgâh adresi meri kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için meri yasalar çerçevesinde ilgili kurumlara beyan etmek şartı ile yurt içinde, yürürlükteki yasalar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar dahilinde yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube ve temsilcilik açabilir. Şubelerin ve temsilciliklerin yapısı ve çalışma esasları mütevelli heyetçe kabul görülecek bir içtüzükle belirlenir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- 1Topluma yoga sistemi ile sağlıklı yaşamayı öğretmek,yoganın yaşam felsefesi ve bilimsel yönünün anlaşılmasına yardımcı olmak bu felsefe doğrultusunda hizmet verecek yeni nesillerin oluşmasında katkıda bulunmak, Yoganın insanlığa hizmet yönü ile evrenselliğinin anlaşılmasını sağlamak,Yoga’nın fiziksel egzersizleri nefes çalışmaları konsantrasyon ve dinlenme teknikleri sayesinde hastaların çabuk iyileşmesinde yardımcı olup ayrıca hastalıklara karşı olan koruyuculuk etkisinin anlaşılmasını sağlamak.

2-Yaşlılara, sakatlara, çocuklara ve 4 yaşından başlamak üzere her yaşta insana yarar veren ve kişinin evrensel yapısını geliştirmesindeki etkinliğinin öğretmek,Yoga’nın bir din olmadığı ve bütün dinlere eşit mesafede yakınlıkta olduğunun anlaşılmasını sağlamak,Yoga’nın toplumlarda yayılması sayesinde insanlığa sulh ve huzur bahşettiğinin anlaşılmasını sağlamak.

3-Tasavvuf bilinci ve sufiliğin gerçek anlamının anlaşılmasını sağlamak için tasavvuf üstatları ile çalışmak., Kanun ve yetkili mercilerin müsaadesi çerçevesinde; yoga ve tasavvufun tarihini, kültürünü, değerlerini, şiir ve edebiyatını, ilahilerini ve müziğini, yoga ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, felsefelerini ve eserlerini tanıtmak ve yaşatmaya çalışmak.

VAKFIN GAYESİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ FAALİYETLER

Madde 4- 1.Yoga merkezi, ashram, yoga ve spor salonu, müze, kütüphane, kurmak ve bunların idaresi ve işletmesini yapmak.

2.Vakfın faaliyet alanın giren; yoga, tasavvuf felsefesi ve sufilik öğretileri üzerine çalışan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak, mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak.

3. Amaca yönelik bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yerli ve yabancı öğretim kurumları ve vakıflar ile işbirliği yapmak,  yurt içi ve yurt dışında konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, fuarlar, galalar, turneler,  şenlikler, sergiler, festivaller, konserler düzenlemek, Yoga ve mistik öğretiler alanında, uluslararası alanda ve ülkemizde kendisine yer edinmiş yoga ustaları ve hocalarının anılmasına yönelik ilmi ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve düzenleyenlere katkıda bulunmak.

4.  Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak broşür, gazete, dergi, kitap, bülten, video kaseti, bilgisayar programı, e-mail posta, CD, kaset, belgesel, sinema filmi, reklam filmi, katalog, ansiklopedi,  vb. kitle iletişim araçları yayınlamak, çıkarmak, dağıtmak, kitap telif ve tercüme ettirmek, matbaa kurup, yayınevleri açmak.

5. Yoga, spor, resim, heykel, fotoğraf, karikatür, öykü, , roman, şiir, müzik,dans ile ilgili çalışmaları desteklemek, kurslar açmak, bu konularda yarışmalar düzenlemek, ödül vermek.

6- Yoga ve mistik kültürünü, danslarını, halk oyunlarını, türkülerini, sanatını koruyup geliştirecek şekilde kurslar, folklor ekipleri, korolar oluşturmak.

7.Vakfın amacına uygun, turizm, eğitim ve kültür tesisler kurmak. Konferans salonu, otel, motel, pansiyon, lokal, kulüp, lokanta, misafirhane, restoran, kafe ve ashram gibi yerler açmak, işletmek, işletilen bir yere ortak olmak.

8. Ulusal yayın yapan yayın kuruluşları ile Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine, tanıtılmasına yönelik olarak ve programların yaygın eğitim ve geniş kitlelere ulaşma yönü de dikkate alınarak sponsorluk çerçevesinde işbirliği yapmak.

9. Vakfın amaçları doğrultusunda huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, sağlık ve bakım evleri, bunlara benzer her türlü tesisler kurmak ve işletmek, mevcut kuruluşlara yardımcı olmak.

10. Koşulları yönetmelikle belirlenecek şekilde ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara yardım yapmak. Yoksul insanlara hizmet vermek için aşevi açmak.

11. Vakfın amaçlarına uygun konularda yurt içi ve yurt dışında bağış toplama kampanyası oluşturmak, Vakfa yapılan her türlü ayni ve şartlı bağışları kabul etmek, amacına uygun olarak sarf edip, dağıtmak.

12. Vakfın amaçları ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı seyahatler, toplantılar tertip etmek, seyahat acentası   kurmak.

13. Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda,  tüm devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5-Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, yürürlükteki yasalar çerçevesinde bir üst kuruluş kurmaya ve kurulmuş olana üye olmaya, meri kanunlara çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini  Türk Medeni  kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ve ifası imkânsız iş ve eylemlere yer verilmez.

 

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

           Madde 6-Vakfın Kuruluş Malvarlığı 50.000.00.-TL nakittir. Vakıf, yukarıda belirtilen kuruluş malvarlığına ek olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruf ve yasal yollarla alarak katabilir. Vakıf kurulduktan sonra mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanacak taşınır ve taşınmaz mal ile nakit bağışlarla artırılabilir.

 

 

II. BÖLÜM

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

VAKIF ORGANLARI

Madde 7-Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

7.1-Vakıf kurucusu

7.2- Mütevelli Heyeti

7.3- Yönetim Kurulu

7.4. Denetçiler

 

VAKIF KURUCUSU

          Madde 8- Vakıf kurucusu Adnan ÇABUK dur. Vakıf Kurucusu, kaydi hayat şartı ile Vakfı tek başına temsil ve ilzama yetkilidir, vakfın Yönetim Kurulu başkanıdır ve mütevelli heyet üyelerini tayin eder. Vakıf kururcu hayatta iken veya öldükten sonra,  vakıf kururcusunun (kendi) yetkilerini kullanacak bir kişiyi halefi olarak tayin edebilir.  İş bu senette kurucuya tanınan yetkilerin tamamı tayin edeceği halefi içinde geçerlidir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

           Madde 9 -Mütevelli heyeti, vakfın kurucusu Adnan ÇABUK tarafından vakfın tescilinden itibaren bir ay içinde atanacak 12 kişi ile daha sonra mütevelli heyet üyelerinin kararı ile üye olarak alınacak gerçek kişilerden teşekkül eder.  Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin vefatı, istifa etmesi, iş göremez hale gelmesi halinde mütevelli heyeti kararı ile üyelikleri düşer. Yapılacak ilk Mütevelli heyeti toplantısında vakıf amaçları doğrultusunda yararlı hizmetler verebilecek gerçek kişi ve tüzel kişilikler, mütevelli heyet toplantısında hazır bulunan mütevelli heyeti üyelerinin yarısından bir fazlasının onayı ile mütevelli heyet üyeliğe kabul edilirler.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

                Madde 10-Mütevelli heyeti, vakfın kurucudan sonraki  en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1-Yönetim Kurulunun vakıf kurucusu dışındaki üyelerini seçmek,

2-Denetçileri seçmek

3-Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetçi raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak

5-Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

6-Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. Ancak, vakıf organlarında görev alan kamu görevlilerine bu görev sebebiyle herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

7-Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklik yapmak,

8-Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABİ

            Madde 11- Mütevelli heyeti;

Bilânço, faaliyet raporları ile Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ve seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere 2 yılda bir toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca, vakıf kurucusunun ve yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinden 1/5’nın veya denetçilerin yazılı istek ile yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.

Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,  hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce üyelere ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü mektupla veya elektronik posta ile bildirilir. Ayrıca, günlük yayın yapan bir gazete de ilan edilir.

Mütevelli heyet üyeleri yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı saatte, aynı yerde yapılır. İkinci toplantıya katılan üyeler Mütevelli Heyet üye sayısının 1/3’den az olamaz.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üye seçilir. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 12- Vakıf yönetim kurulu, vakıf kurucusu ve mütevelli heyetçe 4 (dört) yıllığına seçilecek (4) asil ve (2)yedeküyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet Üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin de seçilmesi mümkündür. Yönetim Kururlu Başkanı vakıf kururcusu veya 8.maddeye göre tayin edilen kururcu halefidir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel  Sekreter ve Muhasip Üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

Madde 13- Yönetim kurulu, üç ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kururlu başkanı (kururcu ) vakıf yönetimi istediği zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu toplantı çağrıları mektup, faks, elektronik posta veya elden tebligatla yapılabilir. Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıdabulunanlara yazılı tebligata gerek kalmaz.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.  Oyların eşit olması halinde Yönetim Kurulu Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Bir çalışma yılı içinde özürsüz olarak ardarda üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Boşalan üyenin yerine sırasıyla yedek üye çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 14- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

14.1-Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.

14.2-Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

14.3-Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

14.4-Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,

14.5-Görev,  yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir,  gerekliğinde görevlerine son verir.

14.6-Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

14.7-ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

14.8-Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri vakıf mütevelli heyet üyeliğine kabulü için mütevelli heyetine teklifte bulunur,

14.9-Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gelir cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

14.10-Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

14.11-Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

14.12-Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

14.13-İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

DENETÇİLER/DENETÇİLERİN GÖREVLERİ VE TOPLANMASI

           Madde 15- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de acıktır. Bununla birlikte Mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere Mütevelli Heyetçe konusunda uzman olan  (3) asil ve (3) yedek Denetçi Vakıf içi denetimi sağlamak üzere mütevelli heyet üyeleri arasından veya mütevelli heyet üyeleri dışından (3) yıllık süre için seçilirler. En kıdemli Denetçinin başkanlığındaki çalışmalar. Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üzerinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, sıradaki yedek denetçi bir hafta içinde çağrılır.

         Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1 Üç aylık İncelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.,

15.2 Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak.

15.3 Yıllık bütçe ve plasman plânı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak.

 

 

 

VAKFIN TEMSİLİ

                Madde 16- Vakfı, Yönetim Kurulu başkanı kururcu veya halefi tek başına temsil eder. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Vakfa ait imza yetkileri, Yönetim Kurulu Başkanının imzası yanında yönetim kurulu başkan yardımcısı, Genel Sekreter veya muhasip üyeden oluşacak çift imza ve vakıf kaşesi olmak kaydıyla kullanılır.

 

III. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

VAKFIN BÜTÇESİ

Madde 17- Vakfın çalışma dönemi 01 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile yatırım planından oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarama yetkileri gibi konular yer alır.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 18-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

18.1-Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar.

18.2-Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

18.3-İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

18.4-Kuruluş malvarlığının işletmesinden elde edilen gelirler.

18.5-Vakfın sahip olduğu/olacağı taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler.

18.6-Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereği elde edilen gelirler.

18.7-Her türlü ayni yardımlardan sağlanan gelirler.

18.8-Yurtdışında yapacağı işbirliği sonucu alınacak nakdi ve ayni yardımlar.

18.9-Diğer gelirler.

 

VAKFIN VERGİ BAĞIŞIKLINA İLİŞKİN İLKELER

Madde 19-Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

19.1- Vakıf gelirlerinin en az üçte ikisi nevi itibarıyla genel katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

19.2-Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edebilir.

19.3-Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödeneklerin çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak, bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

19.4-Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da vakfın malvarlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

19.5-Vakıf bilânço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulamadan önce Maliye Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

19.6-Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

 

YEDEK AKÇE

            Madde 20-Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri, Yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa yönetim kurulu karar ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Yedek akçe karşılıkları hesaben değil aktif de en iyi biçimde tamamlanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10 yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görülür.

 

 

IV-BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

                Madde 21- Vakıf resmi senedinin, vakıf amaçlarını yerine getirilmesinde yeterli olmaması ve vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine gereksinim duyulduğunda, Vakıf mütevelli heyeti üyelerinin 2/3’nün kararı ve yetkili mercilerin onayı ile vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

 

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

                Madde 22 – Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın feshine karar verilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyetinin bu kararını, yönetim kurulundan aldığı yetki çerçevesinde, ikametinin bulunduğu adresin yetkili Asliye Hukuk mahkemesine başvurarak feshinin tescilini ister. Fesih işlemleri, yönetim kurulu tarafından yapılır. Vakfın feshi, tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra son yılın bilânçosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını Mahkemenin veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirleyeceği amacına en yakın bir vakfa devredilir.

 

HUZUR HAKKI

                Madde 23-Kamu görevlisi olmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Ancak, vakıf organlarında görev alacak kamu görevlilerine, bu aldıkları görevler nedeniyle, meri yasalar izin vermediği sürece huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

            Madde 24-Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, Yürürlükteki Meri Kanunlar ile Yasal Mevzuat Hükümleri uygulanır.

 

VAKFIN TUTACAĞI DEFTERLER

                Madde 25- Vakıf, Türk medeni Kanunu ve yürürlükteki meri kanunlarla belirlenmiş yasal defterleri noter tasdiki yapılmak şartıyla tutmak zorundadır.

 

 YÖNETMELİKLER

                 Madde 26- Vakfın resmi senedinin uygulamasında yönetmelikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

Bu yönetmelikleri yürürlüğe konulması ve kaldırılması Mütevelli heyet kararına bağlıdır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 27- Vakıf resmi senedi yetkili Asliye Hukuk mahkemesinin tesciline ilişkin kararın kesinleşme tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.